Les problèmes de confusion liés au commerce équitable

LE COMMERCE ÉQUITABLE

Les acteurs du commerce équitable du Nord s'engagent à acheter aux producteurs du Sud leurs produits (produits artisanaux et matières premières) à.


Commerce équitable

Ce texte vise à examiner si les règles de base fondant le commerce équitable peuvent trouver un écho pour des expériences Nord-Nord. En conséquence il ne.
comequitable


Le commerce equitable une pratique d'economie solidaire

commerce équitable où il est possible de trouver des informations sur producteurs peuvent non seulement vendre leurs produits à un prix plus.


La qualité au détriment de l'équité ? Du commerce équitable à une

Le produit biologique peut tout aussi légitimement se prévaloir d'une qualité supérieure. Du point de vue du critère de la qualité produits conventionnels
v n Pouchain ?sequence= &isAllowed=y

La résistance à une innovation sociale cadre d'analyse des

Cet intérêt peut trouver sa source dans la complexité du CE à la fois mouvement activiste visant des produits du commerce équitable


Untitled

Différents lieux existent pour intégrer des produits issus du commerce équitable sur vos campus. Il peut s'agir de produits alimentaires (café thé
guide commerce equitable campus refedd


Les problèmes de confusion liés au commerce équitable

Ainsi quand peut-on affirmer qu'un produit composé est équitable alors que seule une petite partie du produit comprend des produits équita-.
capsule promotion CÉ avril


Commerce équitable : la nécessaire réorientation

Elle ne peut donc pas se revendiquer du commerce équitable. Les marques dont certains produits portent ce label sont par exemple Côte d'Or Innocent Drinks
SeminaireSPPActes

LE GUIDE PRATIQUE

28 wrz 2018 Marketing et commerce équitable cela peut faire bon ménage ? ... des points de vente de produits du commerce équitable au.
Manuel VENTE WEB


QUELS DÉFIS ET QUELS PARIS POUR LE COMMERCE

de produits issus du Commerce Equitable. nent à trouver des débouchés. ... peut acheter à un prix juste contribuer à favoriser leur.
MPunivMaaEQUI


147427 Les problèmes de confusion liés au commerce équitable IH ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH QRXV SOMŃH TXHOTXHIRLV GHYMQP GHV ŃRQIXVLRQV TXL HQPUMvQHQP GHV SURNOqPHV

IRUPHPHQP pOMUJL GMQV OHV SM\V GX 1RUG OHV JUMQGV

GX ŃRPPHUŃH GH GpPMLO RQP LQYHVPL OHV SURGXLPV pTXLPMNOHV VMQV MYRLU ŃRPPH SUpRŃŃXSMPLRQ SUHPLqUH GH IMYRULVHU GH PHLOOHXUV UMSSRUPV ŃRP PHUŃLMX[ HQPUH OH 1RUG HP OH 6XGB $VVH] SRXU LQTXLpPHU OHV ŃRQVRPPMPHXU-PULŃH-V MYHUPL-H-VB ŃRPSRVp HVP pTXLPMNOH MORUV TXH VHXOH XQH SHPLPH SMUPLH GX SURGXLP ŃRPSUHQG GHV SURGXLPV pTXLPM NOHV " (VP-ŃH SRVVLNOH TXH GHV ŃRPPHUoMQPV QRXV UHILOHQP GHV SURGXLPV QRQ pTXLPMNOHV SRXU GHV

SURGXLPV pTXLPMNOHV " (VP-LO QRUPMO TXH GHV

ŃRPPHUoMQPV IMVVHQP GH OM UpŃXSpUMPLRQ MILQ GH VH SUpVHQPHU LQG€PHQP MYHŃ XQ YLVMJH HTXLPMNOH" FHV SUMPLTXHV VH UHŃRXSHQP MXPRXU GHV PHUPHV SRXUUMLP GpILQLU MLQVL SUMPLTXHV GH PMUNHPLQJ HP GH PLVH HQ PMUŃOp XPLOLVMQP MNXVLYHPHQP OHV YMOHXUV OHV SUMPLTXHV RX OH YRŃMNXOMLUH GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH MILQ GH SURPRXYRLU OM YHQPH GH OHXUV

SURGXLPVB

IM UpSRQVH j ŃHV SURNOpPMPLTXHV QH UHOqYH pYLGHP PHQP SMV XQLTXHPHQP GH 6I$0 PMLV GH PRXP OH PRXYHPHQP GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOHB (P GpÓj ŃHUPMLQHV UpSRQVHV RQP pPp MSSRUPpHV j PUMYHUV OHV JMUMQPLU OM SOXV JUMQGH ŃROpUHQŃH SRVVLNOH VXU PRXPH OM OLJQH GH SURGXŃPLRQ - ŃRQVRPPMPLRQ GHV SURGXLPV pTXLPMNOHVB IHV SURNOqPHV GH ŃRQIXVLRQ OLpV MX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH ¬ ŃH QLYHMX GHV ŃHUPLILŃMPHXUV RQP UpIOpŃOL j OM TXHVPLRQ HP ORJLTXHV RNOLJH XQH ŃRQŃHQPUMPLRQ PLQLPMOH GH SURGXLPV pTXLPMNOHV GMQV OHV SURGXLPV ŃRPSRVpV SRXU MIILŃOHU OH ORJR GMQV OM ŃRPSRVLPLRQ GHV SURGXLPV ŃRPSRVpV ORUVTXH ŃHV SURGXLPV H[LVPHQPB 3MU H[HPSOH GMQV XQH PMNOHPPH GH ŃORŃROMP LO \ M GX VXŃUH GX ŃMŃMR GHV HVVHQŃHV HPŃB ŃORŃROMP FMPLQR OH GH SRLGV HQ SURGXLP pTXLPM NOH SMU H[HPSOH © ŃRQIRUPH MX[ QRUPHV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH )MLUPUMGH ŃMŃMR VXŃUH

YMQLOOH E7 GX SRLGV PRPMOB ª

$YHŃ ŃHPPH H[LJHQŃH XQ IMNULTXMQP GH ŃORŃROMP QH XPLOLVHU GX VXŃUH QRQ pTXLPMNOH GMQV OM ŃRPSRVLPLRQ

GH VHV PMNOHPPHV GH ŃORŃROMPB

GLP TXH OHV ŃRPPHUoMQPV QH VXNVPLPXHQP SMV GHV SURGXLPV pTXLPMNOHV SMU GHV SURGXLPV QRQ pTXLPMNOHV OHV NMQMQHV SMU H[HPSOH " ª (QŃRUH LŃL OHV UHVSRQVMNOHV GHV ŃHUPLILŃMPLRQV HO IMXP VMYRLU TXH SRXU YHQGUH GHV SURGXLPV ŃHUPLILpV pTXLPMNOHV )MLUPUMGH LO IMXP XQH OLŃHQŃH GH )MLUPUMGH FMQMGMB FHPPH OLŃHQŃH ŃRPSRUPH OHV H[LJHQŃHV VXLYMQPHV M VL GHV SURGXLPV ŃRQYHQPLRQQHOV VHPNOMNOHV VRQP YHQGXV OHV GLVPLQJXHU ŃOMLUHPHQP GHV SURGXLPV pTXLPMNOHV N ŃRQVHUYHU OHV GRQQpHV VXU OM PUMoMNLOLPp GHV SURGXLPV Ń VRXPHPPUH XQ UMSSRUP GH YpULILŃMPLRQ j ŃH QLYHMX HP G XPLOLVHU OH ORJR )MLUPUMGH VHORQ OHV QRUPHV GH SURPHŃPLRQ GHV

ŃRQVRPPMPHXUVB

eYLGHPPHQP LO HVP PRXÓRXUV SRVVLNOH TXH TXHOTXHV H[ŃHSPLRQV SMVVHQP MX PUMYHUV GHV PMLOOHV GH ŃHV SURPHŃPLRQVB

IH ŃRQPHQX pTXLPMNOH

GHV SURGXLPV ŃRPSRVpV

(VP-ŃH YUMLPHQP pTXLPMNOH" FH SOpQRPqQH HVP OH UpVXOPMP GHV VXŃŃqV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOHB (Q HIIHP VXLPH j OM GHPMQGH GHV ŃRQVRPPM PHXU-PULŃH-V GH JUMQGHV HQPUHSULVHV ŃRPPHUŃLMOHV RQP MGRSPp OM YHQPH GH SURGXLPV pTXLPMNOHV j JUMQGH pŃOHOOHB

HPŃB

JUMQGV ŃRPPHUoMQPVB IM ŃRPSRVLPLRQ GH OHXU RIIUH GH SURGXLPV ŃHUPLILpV pTXLPMNOHV HVP LQILPH HQ UMSSRUP j OHXU RIIUH JORNMOH GH SURGXLPV PMLV HOOHV VH VHUYHQP GH OM OHXUV PMJMVLQV HP ŃH MX GpPULPHQP GH ŃHX[ TXL VH

3HXP MXVVL HQPUHU GMQV ŃHPPH ŃMPpJRULH OHV HQPUHSULVHV

MXPR-SURŃOMPMQP ŃHUPMLQV GH OHXUV SURGXLPV ŃRPPH LQGpSHQGMQP HP RQ QH VMXUM ÓMPMLV VL OHXUV SURGXLPV

0MLV ŃHUPMLQV GLURQP TXH ŃHV SUMPLTXHV SHUPHPPHQP

pŃRXOHU OHXU SURGXŃPLRQ HP MLQVL GH ŃRQPULNXHU MX ŃLMX[ HQPUH OHV SM\V GX 1RUG HP GX 6XGB ¬ ŃH SURSRV OHV GLVŃXVVLRQV VRQP RXYHUPHV HP j OµRŃŃMVLRQ VH SROMULVHQP VHORQ OHV ŃRQŃHSPLRQV GHV MŃPHXUV GX ŃRPPHUŃH pTXLPM NOHB ŃHPPH ŃMSVXOH ŃMU LO \ M SOXVLHXUV IMŃPHXUV j PHQLU ŃRPSPH GpYHORSSHU PUqV OMUJHPHQP SRXU MPPHLQGUH VRQ RNÓHŃPLI GH VRXPLHQ MX[ SHPLPV SURGXŃPHXUV HP HQ PrPH PHPSV GH ŃRQVŃLHQP GHV HQÓHX[ HP GHV GMQJHUV VRXV-ÓMŃHQPV j OM UpŃXSpUMPLRQ GH OM PHQGMQŃH pTXLPMNOH SMU ŃHUPMLQV ŃRP

PHUoMQPVB

3RXU SOXV GH UHQVHLJQHPHQPV

ŃRQPMŃPH]-QRXV MX 4D0BD6EB6470 RX j

LQIR#VOMPOMXUHQPLGHVBRUJ

1RXV YRXV LQYLPRQV MXVVL j MLPHU QRPUH SMJH

)MŃHNRRN 6I$0 -6ROLGMULPp IMXUHQPLGHV $PpULTXH ŃHQPUMOH HP j YLVLPHU QRPUH QRXYHMX

VLPH RRRBVOMPOMXUHQPLGHVBRUJ

FRQŃUqPHPHQP QRXV MYRQV PRXÓRXUV IMLP OM SURPRPLRQ YMOHXUV GH NMVH GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH eTXLPM GH

QH SMV MŃOHPHU pTXLPMNOH GX PRXPB

(Q ŃRQPUHSMUPLH 6I$0 SURPHXP OHV YMOHXUV IRQGMPHQPMOHV UpVHUYHU OM YHQPH GH SURGXLPV pTXLPMNOHV MX[ VHXOV PMJMVLQV TXL IRQP OM SURPRPLRQ GHV YMOHXUV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOHB ŃRQIXVLRQ SHXYHQP VH UpJOHU SMU GHV H[LJHQŃHV GH OM ŃHUPLIL GHV ŃRQVRPPMPHXU-PULŃH-V HP GH OHXU MŃŃHSPMPLRQ GH SRVHU OH YMOHXUV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH VHURQP OHV SOXV UHVSHŃPpHVB

IHV SUMPLTXHV GH UpŃXSpUMPLRQ

IM SRVLPLRQ GH 6I$0

IH ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH QRXV SOMŃH TXHOTXHIRLV GHYMQP GHV ŃRQIXVLRQV TXL HQPUMvQHQP GHV SURNOqPHV

IRUPHPHQP pOMUJL GMQV OHV SM\V GX 1RUG OHV JUMQGV

GX ŃRPPHUŃH GH GpPMLO RQP LQYHVPL OHV SURGXLPV pTXLPMNOHV VMQV MYRLU ŃRPPH SUpRŃŃXSMPLRQ SUHPLqUH GH IMYRULVHU GH PHLOOHXUV UMSSRUPV ŃRP PHUŃLMX[ HQPUH OH 1RUG HP OH 6XGB $VVH] SRXU LQTXLpPHU OHV ŃRQVRPPMPHXU-PULŃH-V MYHUPL-H-VB ŃRPSRVp HVP pTXLPMNOH MORUV TXH VHXOH XQH SHPLPH SMUPLH GX SURGXLP ŃRPSUHQG GHV SURGXLPV pTXLPM NOHV " (VP-ŃH SRVVLNOH TXH GHV ŃRPPHUoMQPV QRXV UHILOHQP GHV SURGXLPV QRQ pTXLPMNOHV SRXU GHV

SURGXLPV pTXLPMNOHV " (VP-LO QRUPMO TXH GHV

ŃRPPHUoMQPV IMVVHQP GH OM UpŃXSpUMPLRQ MILQ GH VH SUpVHQPHU LQG€PHQP MYHŃ XQ YLVMJH HTXLPMNOH" FHV SUMPLTXHV VH UHŃRXSHQP MXPRXU GHV PHUPHV SRXUUMLP GpILQLU MLQVL SUMPLTXHV GH PMUNHPLQJ HP GH PLVH HQ PMUŃOp XPLOLVMQP MNXVLYHPHQP OHV YMOHXUV OHV SUMPLTXHV RX OH YRŃMNXOMLUH GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH MILQ GH SURPRXYRLU OM YHQPH GH OHXUV

SURGXLPVB

IM UpSRQVH j ŃHV SURNOpPMPLTXHV QH UHOqYH pYLGHP PHQP SMV XQLTXHPHQP GH 6I$0 PMLV GH PRXP OH PRXYHPHQP GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOHB (P GpÓj ŃHUPMLQHV UpSRQVHV RQP pPp MSSRUPpHV j PUMYHUV OHV JMUMQPLU OM SOXV JUMQGH ŃROpUHQŃH SRVVLNOH VXU PRXPH OM OLJQH GH SURGXŃPLRQ - ŃRQVRPPMPLRQ GHV SURGXLPV pTXLPMNOHVB IHV SURNOqPHV GH ŃRQIXVLRQ OLpV MX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH ¬ ŃH QLYHMX GHV ŃHUPLILŃMPHXUV RQP UpIOpŃOL j OM TXHVPLRQ HP ORJLTXHV RNOLJH XQH ŃRQŃHQPUMPLRQ PLQLPMOH GH SURGXLPV pTXLPMNOHV GMQV OHV SURGXLPV ŃRPSRVpV SRXU MIILŃOHU OH ORJR GMQV OM ŃRPSRVLPLRQ GHV SURGXLPV ŃRPSRVpV ORUVTXH ŃHV SURGXLPV H[LVPHQPB 3MU H[HPSOH GMQV XQH PMNOHPPH GH ŃORŃROMP LO \ M GX VXŃUH GX ŃMŃMR GHV HVVHQŃHV HPŃB ŃORŃROMP FMPLQR OH GH SRLGV HQ SURGXLP pTXLPM NOH SMU H[HPSOH © ŃRQIRUPH MX[ QRUPHV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH )MLUPUMGH ŃMŃMR VXŃUH

YMQLOOH E7 GX SRLGV PRPMOB ª

$YHŃ ŃHPPH H[LJHQŃH XQ IMNULTXMQP GH ŃORŃROMP QH XPLOLVHU GX VXŃUH QRQ pTXLPMNOH GMQV OM ŃRPSRVLPLRQ

GH VHV PMNOHPPHV GH ŃORŃROMPB

GLP TXH OHV ŃRPPHUoMQPV QH VXNVPLPXHQP SMV GHV SURGXLPV pTXLPMNOHV SMU GHV SURGXLPV QRQ pTXLPMNOHV OHV NMQMQHV SMU H[HPSOH " ª (QŃRUH LŃL OHV UHVSRQVMNOHV GHV ŃHUPLILŃMPLRQV HO IMXP VMYRLU TXH SRXU YHQGUH GHV SURGXLPV ŃHUPLILpV pTXLPMNOHV )MLUPUMGH LO IMXP XQH OLŃHQŃH GH )MLUPUMGH FMQMGMB FHPPH OLŃHQŃH ŃRPSRUPH OHV H[LJHQŃHV VXLYMQPHV M VL GHV SURGXLPV ŃRQYHQPLRQQHOV VHPNOMNOHV VRQP YHQGXV OHV GLVPLQJXHU ŃOMLUHPHQP GHV SURGXLPV pTXLPMNOHV N ŃRQVHUYHU OHV GRQQpHV VXU OM PUMoMNLOLPp GHV SURGXLPV Ń VRXPHPPUH XQ UMSSRUP GH YpULILŃMPLRQ j ŃH QLYHMX HP G XPLOLVHU OH ORJR )MLUPUMGH VHORQ OHV QRUPHV GH SURPHŃPLRQ GHV

ŃRQVRPPMPHXUVB

eYLGHPPHQP LO HVP PRXÓRXUV SRVVLNOH TXH TXHOTXHV H[ŃHSPLRQV SMVVHQP MX PUMYHUV GHV PMLOOHV GH ŃHV SURPHŃPLRQVB

IH ŃRQPHQX pTXLPMNOH

GHV SURGXLPV ŃRPSRVpV

(VP-ŃH YUMLPHQP pTXLPMNOH" FH SOpQRPqQH HVP OH UpVXOPMP GHV VXŃŃqV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOHB (Q HIIHP VXLPH j OM GHPMQGH GHV ŃRQVRPPM PHXU-PULŃH-V GH JUMQGHV HQPUHSULVHV ŃRPPHUŃLMOHV RQP MGRSPp OM YHQPH GH SURGXLPV pTXLPMNOHV j JUMQGH pŃOHOOHB

HPŃB

JUMQGV ŃRPPHUoMQPVB IM ŃRPSRVLPLRQ GH OHXU RIIUH GH SURGXLPV ŃHUPLILpV pTXLPMNOHV HVP LQILPH HQ UMSSRUP j OHXU RIIUH JORNMOH GH SURGXLPV PMLV HOOHV VH VHUYHQP GH OM OHXUV PMJMVLQV HP ŃH MX GpPULPHQP GH ŃHX[ TXL VH

3HXP MXVVL HQPUHU GMQV ŃHPPH ŃMPpJRULH OHV HQPUHSULVHV

MXPR-SURŃOMPMQP ŃHUPMLQV GH OHXUV SURGXLPV ŃRPPH LQGpSHQGMQP HP RQ QH VMXUM ÓMPMLV VL OHXUV SURGXLPV

0MLV ŃHUPMLQV GLURQP TXH ŃHV SUMPLTXHV SHUPHPPHQP

pŃRXOHU OHXU SURGXŃPLRQ HP MLQVL GH ŃRQPULNXHU MX ŃLMX[ HQPUH OHV SM\V GX 1RUG HP GX 6XGB ¬ ŃH SURSRV OHV GLVŃXVVLRQV VRQP RXYHUPHV HP j OµRŃŃMVLRQ VH SROMULVHQP VHORQ OHV ŃRQŃHSPLRQV GHV MŃPHXUV GX ŃRPPHUŃH pTXLPM NOHB ŃHPPH ŃMSVXOH ŃMU LO \ M SOXVLHXUV IMŃPHXUV j PHQLU ŃRPSPH GpYHORSSHU PUqV OMUJHPHQP SRXU MPPHLQGUH VRQ RNÓHŃPLI GH VRXPLHQ MX[ SHPLPV SURGXŃPHXUV HP HQ PrPH PHPSV GH ŃRQVŃLHQP GHV HQÓHX[ HP GHV GMQJHUV VRXV-ÓMŃHQPV j OM UpŃXSpUMPLRQ GH OM PHQGMQŃH pTXLPMNOH SMU ŃHUPMLQV ŃRP

PHUoMQPVB

3RXU SOXV GH UHQVHLJQHPHQPV

ŃRQPMŃPH]-QRXV MX 4D0BD6EB6470 RX j

LQIR#VOMPOMXUHQPLGHVBRUJ

1RXV YRXV LQYLPRQV MXVVL j MLPHU QRPUH SMJH

)MŃHNRRN 6I$0 -6ROLGMULPp IMXUHQPLGHV $PpULTXH ŃHQPUMOH HP j YLVLPHU QRPUH QRXYHMX

VLPH RRRBVOMPOMXUHQPLGHVBRUJ

FRQŃUqPHPHQP QRXV MYRQV PRXÓRXUV IMLP OM SURPRPLRQ YMOHXUV GH NMVH GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH eTXLPM GH

QH SMV MŃOHPHU pTXLPMNOH GX PRXPB

(Q ŃRQPUHSMUPLH 6I$0 SURPHXP OHV YMOHXUV IRQGMPHQPMOHV UpVHUYHU OM YHQPH GH SURGXLPV pTXLPMNOHV MX[ VHXOV PMJMVLQV TXL IRQP OM SURPRPLRQ GHV YMOHXUV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOHB ŃRQIXVLRQ SHXYHQP VH UpJOHU SMU GHV H[LJHQŃHV GH OM ŃHUPLIL GHV ŃRQVRPPMPHXU-PULŃH-V HP GH OHXU MŃŃHSPMPLRQ GH SRVHU OH YMOHXUV GX ŃRPPHUŃH pTXLPMNOH VHURQP OHV SOXV UHVSHŃPpHVB

IHV SUMPLTXHV GH UpŃXSpUMPLRQ

IM SRVLPLRQ GH 6I$0