PDFprof.comSearch Engine CopyRightVõ Văn Thưởng

1 RỌI SÁNG TINH THẦN “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

(Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị

giáo trình kinh tế chính trị mác - lê nin

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị

ĐIỂM BÁO Nguồn: VTV Ngày đăng: 22/11/2022 Mục: Chinh trị Phát

22 nov. 2022 trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2022)".

Untitled

19 juil. 2022 Từ năm 1973 - 1975 đồng chí Võ Văn Kiệt được điều về công tác ở Trung ương CụcGT học phần Lịch sử Đảng cộng sản VN (K) Tr đầu - Tr100.pdf

12 sept. 2019 Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị

Untitled

cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 -. 23/11/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. -. 7. Nơi nhận: Thường 

đề cương tuyên truyền kỷ niệm - 100 năm ngày sinh đồng chí võ văn

Sau ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đồng chí Võ Văn Kiệt được cử làm Ủy viên Chính trị dân quân cách mạng Liên tỉnh Tây Nam Bộ

UBND THỊ XÃ NGÃ BẢY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

12 Võ Văn Trường. Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh. 0834029159. 13 Nguyễn Văn Sử. Bí thư Chủ tịch UBND phường Trà Lồng. 0947869339. 14 Võ Văn Thưởng.Vo Van Thong

1. Họ và tên thường dùng: VÕ VĂN THÔNG. 2. Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN THÔNG. Từ 12/1985 - 9/1986. Từ 10/1986 - 4/2009. 3. Ngày tháng

Untitled

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị

Home back Next