PDFprof.comSearch Engine CopyRightVũ Đức Đam

Untitled

BỘ TƯ PHÁP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp. Đến ngày 22/02 trục tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa 

Kính gửi: CB GV

https://storage-vnportal.vnpt.vn/cmu-khdn/10463/vanthu/signed-signed-trien-khai-tb-kl-cua-ptt-vu-duc-dam.pdf

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Ban chỉ đạo

19 sept. 2022 Chính phủ Vũ Đức Đam Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ

19 oct. 2022 Ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tỉnh ủy Thái NguyênỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Kính gửi:.

Untitled

17 sept. 2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 13/9/2022 về thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

26 sept. 2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 13/9/2022 về thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

phủ quy định chức năng nhiệm vụTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

5 mai 2022 THÔNG BÁO. Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ.

Untitled

cách mạng đạo đức

Home back Next